Életre kelne-e még ezek a csontok?

Christian Chen

Részlet Ezékiel könyvéről tartott konferencia 12. részéből. Elhangzott: Brazília, 2016.

Ézsaiás 49:1-3. “Hallgassatok reám, ti szigetek, és figyeljetek távol való népek: anyám méhétől hívott el az Úr, anyámnak szíve alatt már emlékezett nevemről. Hasonlóvá tevé számat az éles kardhoz, keze árnyékában rejtett el engem, és fényes nyíllá tett engemet, és tegzébe zárt be engem. És mondá nékem: Szolgám vagy te, Izráel, akiben én megdicsőülök.”
5. vers “És most így szól az Úr, aki engem anyám méhétől szolgájává alkotott, hogy Jákóbot Ő hozzá megtérítsem és hogy Izráel hozzá gyűjtessék; hiszen tisztelt vagyok az Úr szemeiben és erősségem az én Istenem!”

Akik ezt a próféciát hallgatják, valahol nagyon messze vannak, és aki prófétál, mintha Jeruzsálemben lenne. Ki az, aki itt szól? Isten szolgája, és a szolga neve Izrael. Ebben a fejezetben két Izrael van, a szolga itt a Messiás, és meglepő módon itt Ő is Izraelként van említve.

6. vers “Így szól: Kevés az, hogy nékem szolgám légy, a Jákób nemzetséginek megépítésére és Izráel megszabadultjainak visszahozására: sőt a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen!”

Itt aki szól, először is Ő az, aki összegyűjti Jákób és Izrael népét Őhozzá. Ez a prófécia 1948-ban beteljesedett. Jákób nemzetségét és Izrael megszabadultjait összegyűjtötte, akik szét voltak szórva a távoli országokba. 1948-ban az Úr őket több mint 106 nemzetből hívta haza, olyan távoli országokból mint Brazília vagy Új Zéland.

De ez csak kis dolog az Úrnak. És mi a nagyobb dolog? A nagyobb dolog az, hogy Ő a mi Megváltónk. Világosság a pogányoknak, hogy Isten üdvössége a föld végéig terjedjen. Mi is távoli nép voltunk. A zsidó nép a szövetség népe. Krisztus a mi üdvösségünk, Ő a pogányok világossága. Ő a mi Megváltónk. Itt az Úr két szerepet visel. Van neki egy kisebb és egy nagyobb küldetése. 1948-ban visszahívta magához a távoli helyekről az ő népét. Ugyanakkor bennünket is az Élet forrásához gyűjtött, hogy igyunk az üdvösség forrásából.

12. vers “Ímé, ezek messziről jönnek ímé, amazok észak és a tenger felől, és amazok Sinnek földéről!” 13. vers “Ujjongjatok egek, és föld örvendezz, ujjongva énekeljetek hegyek; mert megvigasztalta népét az Úr, és könyörül szegényein!”

A zsidók az egész világra szétszóródtak, és sírba temették őket, és az Úr, Izrael az, aki összegyűjti őket. A messze észak Oroszországot jelenti, a távoli nyugat Amerikát és Brazíliát jelenti, a távoli kelet pedig Kínát. Vannak, akik onnan térnek haza. 1948-ban ez a prófécia csodálatosan beteljesedett. De mivel Urunk két szerepet visel, ezért ennek a próféciának kettős beteljesedése van. Egyrészt már beteljesedett 1948-ban, másrészt Ő a mi Megváltónk, az üdvösség forrása. 1989 után, a Szovjetunió összeomlása után nagyon sokan tértek haza a távoli északról és Kínából. Kínában ma több a keresztény mint az ateista. A kínaiak között fel lehet ismerni, hogy ki az ateista, tehát könnyű róluk statisztikát felállítani. Látjátok a kettős beteljesedést? Kis dolog volt, amikor az Úr Izrael népét összegyűjtötte 1948-ban. De sokkal nagyobb dolog, hogy Ő az emberiség Megváltója. Egyesek Moszkvából, mások Kínából jönnek az üdvösség forrásához. Hát nem csodálatos? Tehát, ne feledjük, itt két Izraelről van szó: a mi Urunk neve is Izrael, mi keresztyének mind Őhozzá tartozunk. Ha a mi Urunk Izrael, akkor mi Izrael igazi népe vagyunk.

Ezékiel 37:1-3. “Lőn én rajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az Úr lélek által, és letett engem a völgynek közepette, mely csontokkal rakva vala. És átvitt engem azok mellett köröskörül, és ímé, felette sok vala a völgy színén, és ímé, igen megszáradtak vala. És monda nékem: Embernek fia! vajon megélednek-é ezek a tetemek? és mondék: Uram Isten, te tudod!”

Amikor Ezékiel 37. részét tanulmányozzuk, itt is kettős beteljesedést láthatunk. Mert ez a prófécia annak előzménye, hogy az Úr dicsősége visszatér Jeruzsálembe. Mi a mi Urunk visszajövetelét várjuk, és felismertük, hogy Ő Isten dicsősége, és tudjuk, Ő vissza fog térni. Urunk második eljövetelével Isten dicsősége vissza fog térni. Ahogyan ennek beteljesedése felé haladunk, amikor ez megtörténik, ha ez a prófécia Isten földi népére vonatkozik, akkor minden bizonnyal Isten mennyei népére is vonatkozik.

2000 évvel ezelőtt “az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal” (János 1:14). Pünkösd napján megszületett a Gyülekezet, és nemcsak Krisztus volt Isten temploma, akiben Ő lakozott, hanem a Biblia szerint mi is templommá lettünk, a Szent Szellem lakóhelye lettünk. Krisztus és az ő Gyülekezete az élet, amit ott látunk Isten trónja előtt, és a küldetésük, feladatuk az, hogy a mennyet vigyék mindenhova, és így imádkoznak: Jöjjön el a mennyek királysága.

Ezékiel 1:19-26 “És mikor járnak a lelkes állatok, járnak a kerekek is mellettük, és mikor fölemelkednek az állatok a földről, fölemelkednek a kerekek is. A hová a Szellem menendő, mennek, … És vala mintegy mennyezet az állatok feje fölött, olyan mint a csodálatos kristály, kiterjesztve felül fejük felett. És a mennyezet alatt szárnyaik egyenesek valának, egyik a másikkal összeérvén; mindegyiknek kettő vala, a melyek befedik vala innen, és mindegyiknek kettő vala, a melyek befedik vala amonnan az ő testüket. És hallám szárnyaik zúgását, mint sok vizeknek zúgását, úgy mint a Mindenhatónak hangját, mikor járnak vala, zúgás hangját, mint valami tábornak zúgását; mikor állának, leeresztik vala szárnyaikat. És lőn kiáltás a mennyezeten felül, a mely vala fejük felett, [és] ők megállván, leeresztik vala szárnyaikat. És a mennyezeten felül, amely fejük felett vala, [látszék] mint valami zafirkő, királyi széknek formája, és a királyi széknek formáján [látszék] mint egy ember formája azon felül”

A kerekek segítségével Isten akaratát viszik egyik helyről a másikra. A szárnyak által látjuk a kapcsolatot a menny és a föld között. Ez történt az újszövetségi időkben. Tudjuk, hogy Krisztus Teste megszületett Pünkösd napján. De sajnos sok-sok év után, mindenhol csak száraz csontokat látunk a keresztyénségben. Kezdetben, Pünkösd napján Krisztus Teste a legdicsőségesebb volt.

Amikor Urunk itt élt a földön, kölcsönvette azt a testet, amit Isten adott neki Mária testén keresztül, és Isten elrejtőzött abban a testben és abban vitte véghez Isten akaratát. Ahova Urunk teste ment, magával vitte a mennyet. Amikor pedig meghalt a kereszten, testét élő áldozatként mutatta be, testét mint égő áldozatot és mint bűnért való áldozatot adta oda és mutatta be Önmagát először az Atyának, és aztán az emberiség Megváltója lett.

Ez a kép nagyon-nagyon világos itt. Miután felment a mennybe, megszületett Krisztus Teste, és ezzel a titokzatos mennyei Testtel Urunk tovább szól és tovább munkálkodik ebben a világban. Ahová Krisztus Teste megy, mindig magával viszi a mennyet. Ahol csak Krisztus Teste van, ott van a mennyek királysága. Csodálatos, ami történt Pünkösd napján, de sok-sok évvel azután az történt, ahogyan azt Ezékiel megprófétálta.

Ezékiel 4: 4-6. “Te pedig feküdj baloldaladra és vesd az Izráel háza vétkét arra; a napok száma szerint, a mennyin azon fekszel, viseljed vétküket. Én pedig meghatároztam néked az ő vétkük éveit napok száma szerint, háromszázkilenczven napban; eddig viseljed az Izráel házának vétkét. És ha ezeket kitöltötted, feküdj a jobboldaladra másodszor, és viseld a Júda házának vétkét negyven napig; egy-egy napot egy-egy esztendőül számítottam néked.”

A próféta teste le van bénulva. 390 napig az egyik oldalán feküdt, azután pedig 40 napig a másik oldalán. Itt van egy test, de béna. Vajon nem ugyanez a Gyülekezet történelme is? Amikor tanulmányozzuk az Apostolok cselekedeteit, Krisztus Testének minden tagja aktív.
De a Gyülekezetből fokozatosan vallásos rendszer lett, olyan, mint a judaizmus. A judaizmusban vannak főpapok és léviták. Ha az Urat akartad szolgálni, a Lévi törzséből valónak kellett lenned. Az Újszövetségben, amikor Jézus megvett bennünket az Ő drága vérén, ahány embert megvett a vérén, annyian lettek papokká. Krisztus Testének minden tagjának működnie, funkcionálnia kellene. Mert ilyen az egészséges test: aktív, működő. Amikor egy testnek csak néhány tagja működik, akkor tudjuk, hogy az a test le van bénulva.

Ezékiel mondja el nekünk, hogy volt egy test, ami először béna volt, aztán az élet is kiment belőle. Először elhalt a bőr, aztán lemállott a hús, az izomzat, aztán elhalt az inak élete is, és megszűnt a csontok közötti élet. Mindaz, amit ma látunk, mindenhol száraz csontok, mert a Testben már nincs ott Krisztus élete.

A legfrissebb statisztika szerint, tudjátok, hány felekezet van Krisztus testében? 38 ezer. El tudjátok képzelni? Krisztus teste 38 ezer részre van darabolva! Ezt az állapotot hogyan lehet jellemezni? “Száraz csontok a völgyben.” Megelevenednek még ezek a csontok? Erre a kérdésre csak azt felelhetjük, Uram Isten, egyedül te tudod.

Annak alapján, amit látunk, csak a fatalizmust tudjuk terjeszteni. Egy ilyen állapot reménytelen eset. De hála legyen az Úrnak, mielőtt az Úr visszajön, a Gyülekezetet Önmaga előtt dicsőségesen fogja bemutatni. Mit jelent ez? Ennek a próféciának a beteljesedése nemcsak a földi népre vonatkozóan teljesedik be, hanem a mennyei népre vonatkozóan is.

Az Ezékiel 4. részében egy lebénult testet látunk. A 37. részben egy csoda végbemenetelének lehetünk tanúi. Amikor a Gyülekezet, mint egy halom száraz csont hever szerte szét, akkor az bizonyára reménytelen helyzet. Visszafordíthatatlan állapot, lehetetlen megfordítani.

Egy nap, T. Austin-Sparks megkérdezte Watchman Nee-t, “A te látásod szerint a bibliai próféciák közül melyik a legnehezebben beteljesíthető prófécia”? Watchman Nee azt válaszolta: “Az Efézusi levél 4. és 5. része”. A 4. rész a szellem egységével kezdődik, és a hit egységével végződik. Gondolod, hogy a kettő egyszer összetalálkozik? Az 5. részben pedig a Gyülekezetet dicsőségben fogja Önmaga elé állítani.

Dicsőség az Úrnak, van egy nagy bátorításunk! Mielőtt Ő visszajön, minden bizonnyal lesz egy helyreállított test! Ezt csak a feltámadás ereje tudja véghezvinni. És a csontok a csontokhoz fognak illeszkedni, aztán inak, hús és bőr fogja beborítani a csontokat, és végül megelevenedik Krisztus Teste. Testvérek, ez a helyreállítás munkája. Végül, be fog teljesedni ez a prófécia is – a győztesek alapelve által.

Egyetlen nap (égitest) van. Egy napot látnak Tajpejben (Tajvanon), és egy napot látnak Sao Pauloban. Tehát a napnak egyetlen láthatósága van egy adott helyen. Hasonlóképpen, az egész univerzumban, Krisztusnak egyetlen Teste van, de amikor Pál a korintusbelieknek ír, azt mondja nekik, ti vagytok Krisztus teste. Mit jelent ez? Azt, hogy ők Krisztus Testének kifejezői abban az adott városban.

Amikor a Gyülekezet ennyire megosztott, a győztesek azok, akik az eredeti talajon állnak, akik az eredeti horizonton állnak. Míg mások megosztottak és több részre szakadnak, addig a győztesek azok, akik szeretik egymást, hordozzák a keresztet, és amikor elérik az érettséget, akkor Isten azt mondja, az egész Gyülekezet érettségre jutott! És akkor a menyasszony készen van.

Testvérek, ez a jó hír. Ne a fatalizmust terjesszétek. Ha ezt teszed, akkor a szemed nem elég éleslátó. Mert akkor csak azt látod, hogy te vagy egyedüli győztes az adott településen. Inkább nyisd tágra a szemed és látni fogod, hogy sokan vannak, akik nem hajtottak térdet a Baálnak.

Testvérek, most van az utolsó hívás, hogy az Ő győztese legyél, és végül a menyasszony minden bizonnyal készen lesz. Ez egy csodálatos bátorítás. Az Úr azt ígérte, hogy gyorsan vissza fog jönni. Amint elindul vissza, akkor azonnal meg fog érkezni. Még ha nem is látsz semmit sem a lakóhelyeden, mert mi épp úgy vagyunk, mint Illés, az Úr már tett valamit, amiről te még nem tudsz. Amikor az a nap eljön, az elragadtatás megtörténik. Készen álltok, testvérek?

Ézsaiás 49: 6. vers “Ezt mondta: Kevésnek tartom, hogy Jákób törzseinek helyreállításában és a megmentett Izráel visszatérítésében légy az én szolgám. A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig.”

 

forrás: 

Hozzászólások

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.