Mi volt Józsué és Káleb titka?

Radu Gavriluţ

Elhangzott: 2019. dec. 29.

Mi a feltétele annak, hogy Isten valahol elkezdjen munkálkodni? Hogyan kezdődött a falak építése a Nehémiás könyvében levő beszámoló szerint? Úgy, hogy volt egy ember. A többiek nem tudták, mi történik, de volt egy ember, akit nagyon foglalkoztatott az a szomorú helyzet, hogy milyen állapotban volt Jeruzsálem, hogy a falak és kapuk le voltak rombolva. Olyan nagy teherként jelent ez meg az ő szívében, hogy már nem tudott másra gondolni, csak erre. Szenvedett attól, amit látott és hallott. Ahhoz, hogy az Úr elkezdjen valahol munkálkodni, nem úgy van, hogy mi eldöntjük, létrehozunk egy gyülekezetet. Úgy sem, hogy tartunk bibliaórákat és tanulmányozzuk a Bibliát. Így sem megy. Hanem csak úgy, ha a Szent Szellem valakinek a szívére helyezi ennek a terhét, és az a személy megáll ezen a területen, és akkor Isten elkezd munkálkodni.

Az Ószövetségi könyvek nem csupán olyan könyvek, amelyek bemutatnak bizonyos történeteket Izráel múltjából. Ezek prófétikus könyvek a mi számunkra. Mit mondanak nekünk ezek a könyvek, mikor azt mondják, hogy hatszázezer emberből csak kettő ment be Kánaánba? Kettő. A többiek hitetlenség miatt nem mentek be, és azért, mert semmibe vették, nem értékelték azt az országot. Az ő saját dolgaikat sokkal fontosabbnak tartották, és emiatt megrekedtek és nem értek el a végcélba, ahova Isten szerette volna, hogy eljussanak.

Megszoktuk, és így vagyunk beállítva, hogy azt hisszük, ha az Úrhoz tértünk, akkor ez minden. Nemrég mondta el valaki, hogy amikor az Úrhoz tért, nagyon boldog volt, szinte lebegett. Azt mondtam: elhiszem, hogy ez így volt, de nem vagyok biztos, hogy még ma is lebegsz. Akkor úgy volt, de ma? Ma már nem lebegsz, megrekedtél.

Mi volt ennek a két embernek, Józsuénak és Kálebnek a titka, hogy ők bementek Kánaánba? Mikor arról szólok, hogy ők bementek Kánaánba, erre gondolok: elértek a célba, oda, ahova nekünk is el kell jutnunk. Mi volt az ő titkuk? Erről szeretnék röviden beszélni.

Mikor Amálek először támadta meg Izráelt a pusztában, akkor Mózes szólt Józsuénak. Hogyan talált ő rá Józsuéra? Sorsvetéssel? Nem hiszem. Valószinű, hogy Józsué egy jó harcosnak bizonyult. Ő Mózessel együtt válogatott férfiakat, akik elmentek, hogy harcoljanak Amálek ellen a pusztában. Amálek a mi hústestünket ábrázolja. Ki az a harcos mi közülünk, akik itt jelen vagyunk, aki kész lemondani a saját igazáról, kész megítélni saját magát, és igazat adni Istennek? Itt egy harcosról van szó. Láttuk most is a sok problémát a büszkeséggel, az irigységgel, a féltékenységgel kapcsolatban. Nyilván, először, mint gyermekekben, nem jelennek meg ilyen problémák, de miután eltelik egy bizonyos idő, mi szeretnénk elől lenni, mi szeretnénk egy pozociót kapni magunknak. De nem lehetséges, ha nem tanultad meg azt, amit Józsué megtanult. Akármilyen szépen öltözöl, bármilyen szépen tudsz mosolyogni, ugyanaz az ember vagy: hústesti.

Egy másik dolog. Mikor Mózes felment a hegyre 40 nap és 40 éjjel, ott volt Józsué is. Mózes Isten jelenlétében volt, Józsué pedig ott volt valahol egyedül. Ott ült 40 nap és 40 éjjel, azok közt a körülmények közt, ott maradt és várta Mózest, hogy lejöjjön. 40 nap és 40 éjjel! És mikor a hegyről lejöttek, és Mózes a táboron kívülre helyezte a sátorát, Józsué nem jött ki a sátorból. Ott maradt végig a sátorban. Mózes kijött és ment a néphez, de Józsué ott maradt a sátorban.

Nagyon sok ideig próbáltam megérteni azt, amit az ige mond kettejükről: más szellem volt velük. Azt mondtam: természetesen, ha más szellem volt velük, akkor ők mások voltak. De mi a helyzet a velünk?

Nézzétek, mit mond a Józsué 14, 6-15: „és monda néki a Kenizeus Káleb, a Jefunné fia: te tudod azt a dolgot, amelyet beszélt az Úr Mózesnek, az Isten emberének én felőlem és te felőled Kádes-Barneában. Negyven esztendős valék én, mikor elküldött engem Mózes, az Úrnak szolgája Kádes-Barneából, hogy kikémleljem a földet, és úgy hoztam neki hírt, amint az az én szívemben volt. Atyámfiai pedig, akik feljöttek velem, elrémítették a népnek szívét, de én tökéletesen követtem az Urat, az én Istenemet. És megesküvék Mózes azon a napon, mondván: bizony a föld, amelyet megtapodott a te lábad, tiéd lesz örökségül, és a te fiaidé mind örökké, mivelhogy tökéletesen követted az Urat, az én Istenemet. Most pedig, ímé megtartott engem az Úr életben, amint szólott vala, most negyvenöt esztendeje, amióta szólott vala az Úr e dologról Mózesnek, ami alatt Izráel a pusztában bolyongott, és most ímé, nyolcvanöt esztendős vagyok. Még ma is olyan erős vagyok, amilyen azon a napon voltam, amikor elküldött engem Mózes, amilyen akkor volt az én erőm, most is olyan az én erőm a harcoláshoz és járásra-kelésre. Most azért add nekem ezt a hegyet, amelyről szólt az Úr azon a napon, mert magad is hallottad azon a napon, hogy Anákok vannak ott, és nagy, erősített városok, hátha velem lesz az Úr, és kiűzöm őket, amint megmondotta az Úr. És megáldá őt Józsué, és odaadá Hebront Kálebnek, a Jefunné fiának örökségül. Azért lőn Hebron a Kenizeus Kálebé, a Jefunné fiáé, örökségül mind e mai napig, amiért hogy tökéletesen követte az Urat, Izráelnek Istenét. A Hebron neve pedig annakelőtte Kirjáth-Arba volt, aki a legnagyobb ember volt az Anákok között. A föld pedig megnyugodott a harctól.”

Testvérek, ha Isten Szelleme lakozik bennünk, ez a Szellem olyan, hogy mindig többre vágyik. Nem leszel megelégedve azzal, amit elértél. És abban az időszakban, mikor mind elbátortalanodtak, mielőtt be kellett volna menjenek az országba, Kádes-Barneánál, amikor a tíz kém befeketítette az országot Izráel gyermekei előtt: 4Mózes 13, 31-33: „és jóllehet Káleb csendesíté a Mózes ellen háborgó népet, és azt mondja: bátran bemehetünk, és elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül megbírunk azzal. Mindazáltal a férfiak, akik felmentek vele, azt mondják: nem mehetünk fel az ellen a nép ellen, mert erősebb az nálunknál. És rossz hírét vivék annak a földnek, amelyet megkémleltek volt, Izráel fiaihoz, mondván: az a föld, amelyen általmentünk, hogy megkémleljük azt, olyan föld, amely megemészti az ő lakóit, az egész nép is, amelyet láttunk azon, szálas emberekből áll.” 14, 5-9: „akkor arccal leborulának Mózes és Áron Izráel fiai gyülekezetének egész községe előtt. Józsué pedig, a Nún fia és Káleb, a Jefunné fia, akik a földnek kémlelői közül valók valának, meghasogaták ruháikat. És szólának Izráel fiai egész gyülekezetének, mondván: a föld, amelyen általmentünk, hogy megkémleljük azt, igen-igen jó föld. Ha az Úrnak kedve telik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre, és nekünk adja azt, mely tejjel és mézzel folyó föld. Csakhogy ne lázongjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak a földnek népétől, mert ők nekünk csak olyanok, mint a kenyér, eltávozott tőlük az ő oltalmuk, de az Úr velünk van, ne féljetek tőlük.”

Ez a két ember 38 évig vándorolt a többiekkel együtt a pusztában. Nekik nem kellett volna vándorolniuk a többiekkel, mert ők ott Kádes-Barneánál készek voltak bemenni már akkor, mert ez a történet a 38 éves vándorlás előtt volt. Ők készek voltak, hogy bemenjenek az országba. És mégis 38 évet vándoroltak a pusztában a többiekkel együtt. Tudjátok miért? Az Úr nem akarja, hogy csak te menj be. Isten az egész népre tekintett. Ha úgy gondolkozom, hogy én szeretnénk bemenni és én jól vagyok, mit érdekel engem más, akkor nem jól gondolkozom. Együtt vándoroltak velük és biztosan figyelő szemmel kísérték őket a többiek. Látták, hogy ők hogy éltek. És tudjátok, mi lett ennek az eredménye? Az egész következő generáció fel volt készítve, hogy bemenjen az országba, és be is mentek.

Ha nem félsz, ha nem hátrálsz meg a problémáktól, és nem látsz valami áthághatatlan hegyeket magad előtt, akkor az a Szellem vezet téged. Mi, akik hittünk, mindnyájan rendelkezünk ezzel a Szellemmel. Ő itt van bennünk. Mielőtt megtérünk, azt mondjuk: Uram, Istenem. De miután megtértünk, mit mondunk? Abba Atyám. Mi teljesen megváltoztunk. Az a vágy kell, hogy legyen benned, hogy te többet szeretnél, hogy ne hátrálj meg, és így szólj: én nem hátrálok meg, nem akarok meghátrálni. Ha egyedül vagyok, akkor sem akarok meghátrálni. Nem akarok félni, az Úr velem van, Ő megígérte. Az ilyen emberek megtapasztalják, mit jelent Kánaán. És a többiek? Ha te megelégszel azzal, amire eljutottál, megelégszel bizonyos dolgokkal, akkor nem jutsz tovább. Józsué és Káleb nem ilyenek voltak. Ők mások voltak, és tudjátok mit kapott Káleb? Hebront. Tudjátok, mit jelent Hebron Izráel számára? Hebron a Kánaán kánaánja. Ez volt az országban a legszebb hely, és Káleb ezt kapta meg.

Az Úr helyezze a szívünkre ezt a vágyat, mert mit tudnánk mi tenni? Tudunk mi törekedni, eltökélni magunkat? El tudjuk határozni, hogy az idén mások leszünk? Ugyanolyanok leszünk. De ha az Úrhoz közeledünk és kérjük: Uram, munkálkodj te az én életemben. Kijöttem Egyiptomból, sok dolgot tapasztaltam meg Veled, de vajon bementem a teljességbe? Nézzétek, itt közöttünk, hány testvér hordoz felelősséget a gyülekezetben? Ez nem azt jelenti, hogy én megmondom, hogy ki mit tegyen. Ez nem felelősség. A felelősség az, ha te belül tudod, hogy mit kell tenned. Lehet, egy nap X testvér megunja és azt mondja: én többet nem kérdezem meg, ki akar a héten takarítani. Mondja mostmár más. Ha így tenne, csalódott lennék.

Az Úr azt akarja, hogy valamit megértsünk. Szeretné, hogy megértsük, Ő szeretne valami felelősséget az én vállaimra is helyezni. Lehet, hogy valami nagyon kicsi dolgot. Az Úr munkálkodjon testvérek, ebben az évben. Meglehet, hogy ez az utolsó év. Lehet, hogy nem élünk meg több évet. Az Úr eljön és mi mit teszünk? Két személy ment be Kánaánba. Imádkozzunk, kérjük, hogy az Úr munkálkodjon a szívünkben, hogy többre vágyjunk. A Szent Szellem érintse meg a szívünket, hogy valóban így legyen. Ámen.

 

Hozzászólások

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.