Kereszthordozás és az élet kiáradása

Radu Gavriluţ

elhangzott: Marghita, 2016. tavaszán

Ezékiel 47, 1-10. Azután visszavitt engem a templom bejáratához. Ott víz fakadt a templom küszöbe alól kelet felől, mert a templom keletre néz. A víz a templom déli oldala mellől, az oltártól délre folyt tovább. Azután kivitt engem az északi kapun át, és körülvitt kívül a keletre néző külső kapuhoz. A víz ott folydogált a kapu déli oldalánál. Azután ő kelet felé ment mérőzsinórral a kezében, lemért ezer könyököt, és átvezetett a vízen: a víz bokáig ért. Ismét lemért ezret, és átvezetett a vízen: a víz térdig ért. Újra lemért ezret, és átvezetett: a víz derékig ért. Amikor újabb ezret mért, már nem tudtam átkelni a patakon, mert annyira megnőtt a víz, hogy úszni kellett volna benne: a patakon nem lehetett átgázolni. Akkor ezt mondta nekem: Láttad-e emberfia? Majd visszavezetett engem a patak partján. Visszafelé menve láttam, hogy a patak partján innen is, túl is igen sok fa van. Ezt mondta nekem: Ez a víz a keleti vidék felé tart, a pusztán folyik keresztül, és a tengerbe ömlik, a sóssá vált tengerbe, és meggyógyul tőle a víz. Élni fog benne mindenféle élőlény, ami csak nyüzsög; és ahová csak eljut a patak, igen sok hal lesz. Eljut oda ez a víz, és meggyógyul. Élni fog benne minden, ahová csak eljut a patak. Halászok állnak majd ott, és Éngeditől Én-Eglaimig hálók szárítóhelye lesz. Olyan sok hal lesz benne és annyiféle, mint a Nagy-tengerben.”

Itt azt mondja az Ige, hogy a víz a templomból jött ki. Az oltár helyéről jött ki a víz, és ahogy ez a férfi mért újabb ezer singet, a víz egyre nagyobb lett, míg mély folyóvá lett és már nem lehetett átmenni rajta. A bibliát olvasva láthatjuk, hogy mi a Szent Szellem temploma vagyunk és Krisztus élete bennünk van. Ez az élet, amely bennünk van, egyféleképpen szabadulhat ki: ha az énünk félre lesz téve. Ha az énünk nincs félretéve, akkor a mi szép szavaink, az erkölcsös magatartásunk semmit nem használ, mert ott van az énünk az útban.

Beszélgettem a napokban egy fiatal testvérrel. Valami kellemetlensége volt valakivel, aki nem keresztény, és azt mondtam neki: mi Krisztust kell, hogy bemutassuk minden körülmény között. Azt értem ezalatt, hogy az énünket félre kell tenni, mert ha mi nem vagyunk félretéve, akkor az emberek nem láthatják a bennünk levő életet. Elbeszélgettem ezzel a fiatal testvérrel. Mikor újra kapcsolatba került azzal a személlyel, ismét ugyanaz történt: mentegette magát, igazolta magát, és nem tudta az Úr kezébe letenni a dolgokat.

Én most csak egy igehelyet említek, de ha megkeresitek az utalásokat, máshol is ott van a kereszt az igében.

Máté 16,24-28: „ekkor monda Jézus az ő tanítványainak: ha valaki jőni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért? Mert az embernek Fia eljő az ő Atyjának dicsőségében, az ő angyalaival, és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint. Bizony mondom néktek: azok között, akik itt állanak, vannak némelyek, akik nem kóstolják meg a halált, amíg meg nem látják az embernek Fiát eljőni az ő országában.”

Itt azt olvassuk: ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Szeretnék néhány gyakorlati dolgot említeni, hogy mit jelent hordozni a keresztet. Az egyik leggyakoribb dolog, ami a keresztényekkel történik, hogy félreértik őket. És amikor félreértenek, hajlamos vagy arra, hogy magyarázkodj. Magyarázkodhatsz. Nem akarod, hogy az embereknek rossz véleményük legyen rólad. De mikor magyarázkodni akarsz, akkor nem teszel egyebet, minthogy nem hordozod a keresztet. Tedd az Úr kezébe. Hagyd, hogy félreértsenek. Mert Ő hozza világosságra a te igazadat (Zsolt. 37,6), de a maga idejében, nem amikor mi akarjuk. Van lehetőséged, hogy igazold magad, hogy magyarázkodj? Ne tedd! Hagyd a dolgokat az Úr kezében.

Egy másik dolog, ami nagyon gyakran megtörténik, hogy mikor egy nehéz helyzetben vagyunk, áldás származik abból, ha a dolgok mögött felismerjük az Úr kezét, és meglátjuk azt, hogy az események nem véletlenszerűek. De harcolni a körülményekkel, hogy megváltoztassuk a dolgokat, és mikor kellemetlenségek érnek, elégedetlenkedünk, zúgolódunk, és úgy érezzük, hogy becsapnak és megkárosítanak bennünket, akkor ez azt jelenti, hogy nem hordozzuk a keresztet.

Van két nagyon érdekes dolog. Az egyik az, hogy hálát tudunk adni az Úrnak a kegyelemért, amit kaptunk, a drága vérért, amely eltörölte a bűneinket, Krisztusért, a Megváltóért. Ha ezt tesszük, ez nem kerül sokba nekünk. De ha olyan körülmények jönnek, amelyekre nem számítunk, helyzetek, amelyek hosszadalmasok, és ha ezekben a helyzetekben mi teljes szívből el tudjuk mondani: Uram, elfogadom ezt a helyzetet a te kezedből, elfogadom ezeket az életkörülményeket a te kezedből. Ha így járunk el, akkor meglátjuk, hogy valami történik velünk: az élet elkezd kiáradni belőlünk. De ha mi elégedetlenek leszünk azokkal a helyzetekkel, amelyeket az Úr megenged az életünkben, akkor azt látjuk, hogy nincs növekedés az életünkben. És az Úr úgy munkálkodik, hogy megvannak mindnyájunk számára azok a megmagyarázhatatlan helyzetek, amelyeket az Úr megenged. Nincs magyarázat. Miért engeded meg ezt? Mert Ő meg akar tanítani, hogy hálát adjunk neki, és ez a hálaadás áldozata. Tehát, ez a fajta hálaadás valamibe kerül, ezért egy árat kell fizetnünk. És így az Úr megdicsőül, és ez őt megelégíti.

De ha nem így jársz el, akkor azt látod, hogy bármilyen kellemetlen dolog jön az életedben, téged minden lesújt, és mindig elégedetlen leszel azzal, ahogy az Úr bánik veled. Ha panaszkodsz másokra és azt nézed, hogy mások mit csinálnak, akkor nem hordozod a keresztet. Az Úr azt mondja: ha valakinek panasza van másokra, tehát van okod, hogy valakire panaszkodj, akkor egy dolgot tehetsz: hogy megbocsáss. Ha panaszkodsz másokra, akkor nem hordozod a keresztet. És ha nem hordozod a keresztet, akkor kicsi és gyenge ember maradsz.

Most, mikor Hollandiában voltam, beszélgettem ott egy testvérrel. Könnyes szemmel megölelt, nagyon kedves, barátságos volt és hiszem, hogy örült, hogy találkoztunk. Másik alkalommal, mikor találkoztunk, azt mondtam neki: testvér, megkérnélek, hogy látogasd meg X testvért. Mikor ezt mondtam, láttam, hogy az arca elváltozik. Láttam, hogy háborog és kezdett felemlíteni bizonyos dolgokat. Mikor ezt láttam, azt gondoltam: ez az ember meg kell, hogy tanulja, mit jelent a kereszt.

Tehát lehetsz kedves, barátságos, lehet sok természetes jó tulajdonságod, mégis az éned nyomorúságos. Az énünk nyomorúságos. És ha nem tanulom meg azt, hogy a kereszt munkálkodjon, és elfogadjak minden dolgot, és hogy megnyíljanak a szemeim, hogy lássak, hogy a dolgok hátterében ott van az Úr – ha ezt nem látom, akkor kicsi ember maradok. Egy olyan ember, aki semmit nem tud.

Hogyan tud a bennünk levő élet kiáradni és folyni mások felé? Hogyan áradhat ki, hogy gyógyulást hozzon? Ahol ez a víz folyt, minden meggyógyult, megjelent az élet, fák növekedtek és gyümölcs termett. De az egyetlen út, hogy ez az élet megmutatkozzon, hogy ezekben a ránk szabott helyzetekben, amelyeken az Úr keresztülvisz, elkezd mérni újabb ezer singet. Jön egy helyzet az életedben. Mit teszel? Elfogadod az Úr kezéből? Vagy hadakozol a helyzet ellen?

A kereszt olyan dolog, ami ma nem népszerű. Ott Hollandiában voltam egy helyen, ahol valaki prédikált. Én nem mondtam véleményt a dolgokról, hanem ezt egy ottani testvér mondta nekem: Testvér, itt Hollandiában úgy van, hogy ha embereket akarsz megnyerni, akkor nem kell a keresztről beszélni és nem kell a bűnről beszélni. De ahogy elkezdesz a keresztről, a kereszthordozásról beszélni, ahogy próbálsz szólni valakinek néhány szót, hogy helyreigazítsad, azonnal előbújik az én az ő utálatos formájában.

„Ha valaki nem veszi fel az ő keresztjét és nem jön Én utánam, nem lehet az Én tanítványom.” Járhatsz a gyülekezetbe, ameddig akarsz, tehetsz sok jó dolgot, az egyetlen út, hogy előre haladj és az élet kiáradjon belőled, a körülötted levőket pedig megérintse ez az élet az, hogy megértsd, hogy hordozd a keresztet minden nap. A kereszt hordozása az út, amely által felszabadul az élet, amely bennünk van. Ez az élet itt van mindnyájunkban. És ez nem úgy van, hogy akinek nagyobb az ismerete, abban nagyobb, több az élet. Nem. Az élet ott mutatkozik meg, ahol jelen van a halál. És ha a mindennapi dolgokban megtanuljuk, hogy lemondjunk az énünkről, megtanuljuk, hogy szeressük az ellenségeinket, megtanuljuk, hogy áldjuk azokat, akik minket átkoznak, akkor az élet kiárad. (Nem is nagyon találkozunk ilyen megátalkodott személlyel, hogy valaki átkozódik). Ha megtanulod, hogy áldjad, és hangos szóval így imádkozz: Uram, áldd meg ezeket az embereket! Ez az út. Hogy lemondj a te vélekedéseidről, meggyőződéseidről, ez a kereszt hordozása. ’Az én elképzeléseim a legjobbak! Semmiképpen nem adom fel ezeket!’ Ez semmi másról nem szól, mint hogy a te életedben az éned az, aki uralkodik.

Én úgy látom, hogy ezek nagyon gyakorlatias dolgok. Elkeserített, mikor ezzel a testvérrel beszéltem és láttam, hogy nem tudta elfogadni ezt a dolgot. Nem tudta azt mondani: testvér, elfogadom ezeket a helyzeteket, elfogadom, akarom az énemet félretenni, akarom, hogy az Úr láthatóvá váljék. De addig, amíg te nem vagy félreállítva, az Úr nem válik láthatóvá. Nem a mi szép szavaink számítanak, hanem egyszerűen az élet, amely bennünk van.

Még egy dolgot említek meg. Olyan világosan láttam magam előtt, mikor az Úr Jézus diadalmasan bevonult Jeruzsálembe egy szamár hátán, amelyiken még senki nem ült. És egészen biztos, hogy erről a szamárról nincs többé említés sehol. Az Úr használta, bevonult diadalmasan Jeruzsálembe, és aztán tovább semmit nem tudunk róla. És azt mondtam: azokba a helyzetekbe, amelyekben mi élünk, az Úr diadalmasan be akar vonulni, de hogy Ő diadalmasan tudjon bevonulni ezekbe a helyzetekbe, szüksége van egy szamárcsikóra. Nem könnyű egy olyan szamárra felülni, amelyen még senki nem ült, mert azonnal ledob magáról. De úgy gondolom, hogy az Úrnak célja van velünk azokban a helyzetekben, amelyeken keresztül visz bennünket. Azt akarja, hogy mi legyünk az a szamárcsikó, amelyik hordozza Őt, hogy a különböző élethelyzetekben diadalmasan bevonulhasson. Itt nem nekünk kell előtérben lenni, hogy meglásd, milyen győzelmet adott nekem az Úr. A győzelem az Úré, de neki szüksége van egy szamárra, aki Őt hordozza, hogy diadalmasan bevonulhasson Jeruzsálembe. De ha Ő nem rendelkezik ilyen emberekkel, akik elfogadják ezt, akkor nem tud bevonulni.

Az Úr korlátok közé helyez, belevisz bizonyos helyzetekbe egy bizonyos céllal. Nem azért teszi ezt, mert kedvét leli abban, hogy elkeserítsen bennünket és tönkre tegyen, hanem oda helyez, azért mert Ő valamit el akar érni ez által. Azt akarja, hogy te légy az a teherhordó, mint az a szamár, aki hordozza az Urat, aki nem rázza le magáról, és elfogadja ezt. De ha Ő így bánik velünk, akkor mi tiltakozunk. Mi ezt nem akarjuk, mert veszítünk, elveszítjük a személyiségünket, mindent. Az Úr azt akarja, hogy mi ilyen szamárcsikók legyünk. Ő győzedelmeskedni akar azokban a helyzetekben, amelyekben mi vagyunk, és mindig szüksége van ránk.

Érdekes ez a leírás, ahogy elküldte a tanítványokat és azt mondta: menjetek és oldjátok el, ha megkérdeznek, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rá. Eljön az idő, mikor az Úr használni akar minket is valamiképpen ilyen értelemben. Sokszor találkoztam emberekkel, akik elégedetlenek voltak az összejövetelekkel, a testvérekkel, valakivel, de ők nem voltak készek arra, hogy az Úr őket használja és általuk vonuljon be diadalmasan arra a helyre. A mi dolgunk az, hogy elfogadjuk a helyzeteket, hogy a legkisebb  dolgokban is megláthassuk az Úr kezét és elfogadjuk és tudjuk ezt mondani: Uram, elfogadom. És mikor az Úr megkapja azt, amit Ő el akart érni, én meg vagyok győződve, hogy megszűnik a nyomás, megszűnnek a problémák, de addig, míg egy csökönyös szamár vagy, aki nem fogadod el, ha megzaboláznak, mindaddig Ő folytatja. Ez kegyelem, hogy Ő folytatja és foglalkozik velünk. Ő azt akarja, hogy olyan emberek legyünk, akik hordozzuk Őt a győzelemben.

A győzelem az Úré. A szabadítás az Úré. Tudnunk kell azt, ha egy bizonyos helyzetben van győzelem, ez azért van, mert ott jelen van az Úr. Azt kívánom, hogy ezeket a gyakorlati dolgokat tudjuk megérteni és olyan emberek legyünk, akik elfogadják a kereszt munkáját, elfogadják, hogy ők jelentéktelenek, elfogadják, hogy saját magukat megtagadják, hogy felvegyék a keresztet minden nap. És ilyen módon az élet elkezd kiáradni. Nagyon szomorú az, testvérek, hogy azokon a helyeken, ahol mi vagyunk a mindennapokban, nagyon kevés meggyógyult ember van. Kevesen vannak, akiket megérintett a mi életünk. Mi azt szeretnénk, ha a szavaink érintenék meg őket, hogy evangelizáljunk, de mindezt meggátolja az, hogy az élet nem árad ki belőlünk.

A Máté 5-ből olvasok még egy igét. 11-12: boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak.”

Másként is viszonyulhatsz, megharagudhatsz, érezheted úgy, hogy üldöznek, sértve érzed magad és imádkozol. De az Úr azt mondja: örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben. Ez a normális hozzáállás: örüljetek és örvendezzetek. Testvérek, a keresztyén élet titka a kereszt hordozása. Ez a titok. Mert ha a keresztet nem hordozzuk, lesznek olyan helyzetek, mikor megjelenik bennünk az ellenszegülés, az elégedetlenség, a zúgolódás, mindenféle dolgok. És mindez nem egyéb, minthogy szeretjük saját magunkat. Minél inkább megtanulunk veszíteni, annál többet nyerünk. Ha nem tanulunk meg veszíteni, nem fogunk nyerni sem. Az Úr munkálkodjon az életünkben, hogy a kereszthordozás valósággá legyen. Ámen.

forrás: http://ekklesiaoradea.ro/uploads/uploads/mesaje/mp3/2016.03.30-Marghita-RaduGavrilut.mp3

Hozzászólások

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.